Cigaretter: Bestemmelse af carbonmonoxid i cigaretrøgens dampfase NDIR-metoden DS/ISO 8454 1. Udgave, 10. juni 1997

Formål
Metoden bestemmer mængden af carbonmonoxid i dampfasen (den bestanddel, der passerer partikelfiltre i rygemaskinen). Metoden bruges bl.a. i forbindelse med fastsættelse af mængdeangivelse af CO på cigaretpakken.

Princip

Ved opsamling af dampfasen i en standardrygemaskine fra en given mængde cigaretter udtaget ved standardprøvetagning ISO 4387 måles koncentrationen af CO ved NDIR non-dispersive infrarød-analyser. Herfra beregnes volumenandel eller mængdeandel pr. cigaret.

Reagenser
Standardgas mixture: 1%, 3% og 5% CO i nitrogen.

Apparatur

  • Cigaretrygemaskine til analyse - beskrevet i ISO 3308.
  • Dampfase opsamlingssystem.
  • Barometer.
  • Termometer.
  • Non-dispersive infrarød (NDIR)-analyser.


Procedure

Ud fra standardgas mixture laves en standardkurve, således at den enkelte måling med NDIR kan aflæses. Der indregnes temperatur og tryk i forbindelse med målingen.

Beregning
Af volumen af CO pr. cigaret:

<dl class="tekst"><dd>Vas = (C x V x N x p x To) / (S x 100 x po x (t + T0)) </dd></dl>

Hvor:

Vas

=

den beregnede volumen af CO pr. cigaret i ml.

C

=

den målte volumen af CO.

V

=

volumen af hver sug i ml. (35 ml).

N

=

antal af sug i den samlede prøve.

p

=

lufttryk i kilopascal.

po

=

standard atmosfærisk tryk i kilopascal (101,3 kPa).

S

=

antal cigaretter, der er røget.

To

=

frysepunkt for vand i kelvin (273 K).

t

=

temperaturen målt i celsius.


Masse af CO pr. cigaret:

mcig

=

(C x V x N x p x To x Mco) / (S x 100 x po x (t + 273) x Vm)

Hvor:

mcig

=

massen af CO pr. cigaret i mg.

Mco

=

den molære masse af CO i gram/mol (28 g/mol).

Vm

=

den molære volume af en ideal gas i liter/mol (22,4 l/mol).