Siden 1989 har EU (daværende EF) via direktiver prøvet at få medlemslandenes love og bestemmelser vedrørende tobak standardiseret. Det er ikke kun tobakken, EU har ønsket standardiseret, men stort set alle varer. Dette har man gjort efter en vedtagelse fra 1992 om fri konkurrence og fri bevægelighed af varer mellem alle EU-lande. Indtil da havde de fleste EU-lande egne særregler og bestemmelser for mange produkter med det formål at beskytte landets egne produkter. Dette medførte, at det kunne være meget vanskeligt for et land at komme ind på et andet EU-lands marked, hvis man ikke levede op til dette lands særlige regler og bestemmelser. I 1989 kom et direktiv om tobak vedrørende niveau for indhold af nikotin og kulilte i tobak samt et forbud mod markedsføring af tobak i tv-reklamer.

Lovgivning og forbud inden for rygning i Europa og Norden
Igennem 1990'erne har alle lande i EU vedtaget love og regler om rygning. Disse er ikke vedtaget som følge af EU-direktiver, men fordi rygning er kommet på den politiske dagsorden, efterhånden som man er blevet mere og mere bevidst om rygningens skadelige virkninger. Generelt kan man sige, at der i alle EU-lande nu er forbud mod rygning i offentlige bygninger, i transportmidler, inden for sundhedsvæsenet og i skoler sammen med bestemmelser om, at der skal tages hensyn til ikkerygere.

I 1998 kom EU med et direktiv (direktiv 98/43/EF af 6. juli 1998) om, at alle lande i EU skulle have ens regler om forbud mod tobaksreklamer for fremme af tobaksrygning i trykte medier, radio, fjernsyn og biografer for at beskytte befolkningerne og især de unge. Sponsorering, hvor tobaksnavnet og logoer associerer til tobak, blev også forbudt. Det var dog stadig tilladt at reklamere for tobak på salgssteder. 
Nogle tobaksfabrikanter klagede til EU-domstolen over direktivet.  

I 1999 kom der en rapport fra EU (Nogle er til det "lette", Kvinder og rygning i EU), som refererer til undersøgelser, der blandt andet viser, at kvinder er blevet lokket til at ryge, fordi reklamer har signaleret til dem, at det var attraktivt og glamourøst at ryge, og at det understregede kvindeligheden. Producenter har markedsført særlige cigaretmærker til kvinder. Light og ultralight har således haft kvinder som målgruppe, og ca. 48% af de kvindelige rygere er ifølge EU-rapporten netop gået over til light eller ultralight, fordi de troede på reklamernes ord om, at de milde cigaretter var mindre skadelige. Mange af de adspurgte kvinder havde forinden overvejet helt at stoppe med rygning.

I 2000 kom EU med endnu et direktiv. EU ønskede, at EU-landene forhøjede afgifterne på tobak, så især unge ville få sværere ved at købe tobak. De ønskede samtidig, at kampagner mod brug af tobak målrettes mod unge og kvinder. EU ønskede, at der blev udviklet ens standarder til at vurdere indhold af andet end tjære, nikotin og kulilte i tobakken. Man ønskede et forbud mod brug af ammoniak og ammoniakforbindelser i tobakken. På tobakspakkerne skulle der også være en indholdsdeklaration for andre ingredienser end tjære, nikotin og kulilte.
Betegnelserne: Lavt tjæreindhold, light og ultralight ønskede EU fjernet fra tobakspakkerne, da det var vildledende for forbrugerne, fordi tobakken er lige så skadelig som almindelig tobak, da der indhaleres mere.

I 2014 kom EU med det seneste direktiv. Tobaksdirektivet er stadig meget nyt, hvorfor det endnu ikke er fuldt implementeret i medlemslandene.
Med det nye EU-direktiv bliver det påbudt, at advarslen på tobakspakkerne skal dække 65 % af for- og bagsiden. Derudover skal 50 % af cigaretpakkernes sider også dækkes af advarsler, såsom ”rygning dræber – hold nu op” eller ”tobaksrøg indeholder mere end 70 kræftfremkaldende stoffer”. Det bliver også forbudt at deklarere på pakker om indholdet af de enkelte stoffer.
Ligeledes bliver det forbudt at anvende aromastoffer, som tilfører produktet en kendetegnende aroma af andet end tobak. Direktivet forbyder cigaretter og rulletobak med sådanne kendetegnende aroma. Mentol betragtes som en kendetegnende aroma og vil blive forbudt efter en udfasningsperiode på fire år.
Du kan læse mere om tobaksdirektivet fra 2014 her.

Klik her for at læse mere om lovgivning og forbud.