Materialet er opbygget, så det er muligt at kombinere forskellige undervisningsformer, f.eks. gruppearbejde, klassediskussion, tavleundervisning, forsøg, anvendelse af IT og informationssøgning. Det er derfor muligt at variere undervisningen og/eller lade eleverne arbejde på forskellige niveauer/områder.

Hvordan man kan tilrettelægge undervisningsforløbet, vil især afhænge af, om der tidligere er blevet undervist i områder, der kan inddrages i dette forløb, bl.a. et eller flere organsystemer. Hvis der er enkeltlektioner eller dobbeltlektioner, skal dette også overvejes i forhold til forløbet.

Nedenstående undervisningsforløb er kun et forslag, så man kan se intentionerne med materialet.

1. lektion

 • introduktion til emnet og undervisningsforløbet
 • Eleverne skal have læst afsnit 2, 3, 4, 5, 5.1 og 5.2 i "Hvad gør røgen?"
 • klassediskussion om: Hvad er et sundt legeme, og hvilke rygevaner er der i klassen?
 • gennemgang af lungesystemet og dets funktion
 • hente film 1 fra internettet eller fra videokassetten. Eleverne får introduktion til denne internetside

2. lektion

 • skal have læst afsnit 5.3 og 5.4 i "Hvad gør røgen?" 
 • gruppediskussion om film 1 og besvarelse af spørgsmål
 • gennemgang af stoffers afsætning i lungesystemet, transport og udskillelse
 • hjemmeopgave 1 udleveres. Beregning af omsætning af stoffer
 • forsøgsbeskrivelse 1 udleveres. Fysiologiske undersøgelser ved tobaksrygning

3. lektion

 • skal have læst og overvejet forsøgsbeskrivelse 1
 • hjemmeopgaven diskuteres
 • gruppearbejde med forsøget, resultatvurdering og evt. arbejde med denne internetside

4. lektion

 • skal have læst hele afsnit 6 i "Hvad gør røgen?"
 • resultaterne fra forsøget diskuteres
 • gennemgang af nerveimpulstransmission og nikotins virkning
 • gennemgang af kuliltes indflydelse på iltoptagelse
 • hente film 2 på internettet eller fra video

5. lektion

 • skal have læst afsnit 7, 8 og 8.1 i "Hvad gør røgen?"
 • gennemgang af blodsystemets opbygning, og hvordan blodpropper opstår
 • gruppearbejde med film 2 og besvarelse af spørgsmål

6. lektion

 • skal have læst afsnit 8.2 i "Hvad gør røgen?"
 • gennemgang af hvordan kræft opstår og kroppens immunsystem
 • indøve immunsystemets funktion ved programmet "Cellekamp". Find programmet her.
 • udleveret forsøgsbeskrivelse 2 "Rygere og ikkerygere"

7. lektion

 • lave forsøget "Rygere og ikkerygere"
 • diskussion om sammenhængen mellem immunsystemet, påvirkninger af organismen og udvikling af kræftsygdomme, især lungekræft
 • bruge programmet "Cellekamp"
 • hente film 3 på nettet eller fra video

8. lektion

 • skal have læst afsnit 8.3 og 9 i "Hvad gør røgen?"
 • se på resultaterne fra forsøg 2 og diskussion af disse
 • gruppearbejde med case 3 og besvarelse af spørgsmål
 • hjemmeopgave 2, "Kroppens beskyttelsessystem", udleveres

9. lektion

 • opsamling på forløbet
 • elevernes udbytte
 • hjemmeopgave 2 diskuteres